Le Priambul a le Declaració Universal de Dretchos Uman-Priambul-


Considerand que le riconocimento de le dignitad înherente a tode membros de le famili uman i de lœr dretchos egual i inalienabel constituem le fundamento de le libertad, le justesa, i le paz dan le mundi,

Considerand que l'indifrensa i le menôsprecio de l'uman dretchos av originade en actus barbare que av ultrajade le consciansa de umanitad i que le avenhimento de un mundi en que l'eseres uman, liberade de le temor i de le povresa, gaudiron le libertad de palar i le libertad de creyer, av estadu proclamade com le mais aute aspiraci
ó de le pobul comune,

Considerand que ilu som esenchal que le dretchos uman, si com l'ultime recurso l'umano som na compelide a le rebeli
ó contra le tirani i l'opresió, serai protegide per l'autoritad de ley;

Consideran
tambí que ilu som esenchal encourajar le deivelopimento de relaciós amigabel entre naciós;

Considerand que le pobul de le Naci
ós Unide av riafirmade dan le Charta lœr fed dan le dretchos uman fundamental, dan le dignitad i le valor de le pesona uman i dan l'egualtad de dretchos de ombis i de mujeys, i av declarade a promover le progreso social i a elevar le condiciós de vida dantro de un libertad mais ample;

Considerand que le Estates Membre av comprometidu lœr a asegurar, en coôperaci
ó cun l'Organizació de le Naciós Unide, le respeitu i l'observansa universal de dretchos uman i libertades fundamental;

Considerand que un concepci
ó comune de estes dretchos i libertades som de le mais împortansa por dar yene realizació de este promesa;

L'Asamblea Genral proclamam Este Declaraci
ó Universal de Dretchos Uman com l'ideal comune a atengir por tode pobul i naciós, a fin de que cada pesona i cada înstitució, înspirand constantemôn en este Declaració, promoveron, per l'ensenhamento i l'educació, le respeitu a estes dretchos i libertades, i aseguraron, via acciós progresive de orden nacional i înternacional, le riconocimento i l'aplicació universal i efeitive, tan entre le pobulació de le Estates Membre com entre los territorios baije lœr jurisdicció.


Articul 1

Tode l'eseres uman nacem libre i egual en dignitad i dretchos. Elos som dotade de reizo i de consciansa, i debem comportar-se fraternalmôn l'omes acia l'otros.


Articul 2

Cada pesona tenem le dretchos i libertades proclamade en este Declaraci
ó, sens distinció algú, particuleirmôn de rasa, color, sexu, lenguaj, religió, opinió politic o tode otre opiniós, origin nacional o social, posició economic, nacimento, o cualquel otre condició.

Demais, na distinci
ó seron fetche, fundade sur le condició politic, juridic o înternacional de le país o territorio de cuye jurisdicció un pesona som membro de, tanto si este país o territorio som independente, baije administració feducieir, na-autonome o sumetide a cualquel otre limitació de suverantad.


Articul 3

Tode individus tenem dretcho a le vida, a le libertad, i a le seguritad de su pesona.


Articul 4

Ningom seron sumetide en esclavaj o servitud; l'esclavaj i le comersa de esclavos en tode lœr formas som prohibide.


Articul 5

Ningom seron sumetide a tortura ni a penas o tratamentos crueil, inuman o deigradante.


Articul 6

Tode l'eseres uman tenem dretcho, en tode luogas, a le riconocimento de su pesonalitad juridic.


Articul 7

Todes som egual ante le ley i tenem, sens distinci
ó, dretcho a egual protecció de le ley. Todes tenem egual protecció contra cualquel discriminació que violajem este Declaració i contra cualquel provocació a tal discriminació.


Articul 8

Tode genti tenem dretcho a un resurso efeitive, para le jurisdicci
ós nacional competente contra le actus que violam le dretchos fundamental riconocide per le constitució o per le ley.


Articul 9

Ningom pudera ser arbitreirmôn arestade, detenide, o exilade sens causa.


Articul 10

Tode genti tenem dretcho, en condici
ós de yene egualtad, a ser ovide publicmôn cun justesa per un tribunau independente i imparcial, para le determinació de su dretchos i obrigaciós o para l'examen de cualquel acusació contra el(a) en materi penal.


Articul 11

1. Tode genti [qui som] acusade de delito som presumide inocente mentru su culpabilitad av sidu legalmôn establecide, conforme a le ley i en procesu public en le que avejem asegurade tode le garantis necesseir para su defensa.

2. Ningom seron condenade per actus o omisi
ós que en le momento de cometer na fui delictive segun le dretcho nacional o înternacional. De mesme manera, na seron infligide peina mais grave de que le que seron aplicabel en le momento de le comisió de le delito.

....mais venhiron!

Oració de le Senhor

Padri Nosre que estam dan le chelo,

Santifiade sejem Tev Nom;
Venhijem Tev Reino;
Facejem Tev Voluntad
tan sur terra, com dan le chelo.

Dah-nois ogi nosre panh cotigian,

i perdonah-nois nosre deudas,

asi com nus perdonam los que ofendem nos

i na înduceh-nois en tentació,
pero salvah-nois de le maltad.
Puis Tev som le reino,
le Puder i le Glori, para touju.
Amen.
^Mathiu 6:9-13